Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností:

 

manazerzmeny.cz s.r.o.,     

092 17 894,

se sídlem Na Kobylce 103, 252 31 Všenory,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 332748

w eb: www.manazerzmeny.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá Smlouvu o poskytování služeb (dále jen: „Smlouva“) v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních charakteristik jsou uvedeny u jednotlivých nabízených manažerů. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny jsou průměrné a orientační, konkrétní ceny pro konkrétní zakázku jsou vždy součástí Smlouvy pro každou konkrétní zakázku.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této služby.
 3. V katalogu nejsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dopravou, ubytováním a případnými dalším vedlejšími náklady poskytování služeb, ty jsou vždy součástí Smlouvy pro každou konkrétní zakázku.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní Smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím Smlouvy
 3. Při zadávání poptávky si kupující vybere manažera/y jako vykonavatele služeb, počet časových jednotek, způsob platby a dodání služby.
 4. Pokud v poptávce není specificky uveden konkrétní manažer, prodávající provede výběr a návrh sám.
 1. Před odesláním poptávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil. Poptávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 2. Neprodleně po obdržení poptávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení poptávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena po vyjednání konkrétních podmínek individuálně.  V případě první zakázky zasílá prodávající návrh rámcové Smlouvy o poskytování služeb, jejíž první přílohou jsou konkrétní ujednání týkající se první zakázky. V případě druhé a další zakázky zasílá prodávají již jen konkrétní ujednání týkající se další zakázky formou další přílohy k původní rámcové Smlouvě.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v poptávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh, který musí být v rámci Smlouvy potvrzen oběma stranami.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny v katalogu nebo v průběhu poptávky či objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení poptávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět poptávky. Kupující může poptávat také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při poptávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při poptávání jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání služby

 1. Cenu a případné náklady spojené s dodáním dle Smlouvy kupující hradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 5901816309/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s.,
 2. Společně s cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu vedlejší náklady poskytování služeb, pokud je takto uvedeno v hlavní rámcové Smlouvě nebo v příloze týkající se konkrétní zakázky.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury.
 4. Fakturu prodávající vystavuje podle typu poskytnutých služeb:
  1. Jednorázové a ostatní neopakovatelné služby fakturuje prodávající po dokončení a akceptaci díla.
  2. Vlastní implementace a interim management prodávající fakturuje na základě výkazu práce se 14denní splatností po skončení měsíce.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud není v rámcové Smlouvě nebo dodatcích uvedeno jinak.
 7. Služba je kupujícímu dodána na adresu určenou kupujícím dle povahy služby a to osobně v prostorách určených ve Smlouvě nebo elektronicky prostřednictvím emailové komunikace.
 8. Náklady na dodání v závislosti na způsobu odeslání a převzetí služby jsou uvedeny ve smluvním ujednání.
 9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo k výstupům spojených se službou zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím služby.

 

VI.

Odstoupení od Smlouvy 

 1. Kupující, který uzavřel Smlouvu, má právo od Smlouvy odstoupit kdykoliv do začátku poskytování služby nebo dle konkrétních smluvních ujednání.
 2. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal ponížené o prokazatelně vynaložené náklady prodávajícího v souvislosti s objednávkou.

 

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo ve Smlouvě.

 

VIII.

Osobní údaje

 1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení se strany dohodly používat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán etickým kodexem CAIM.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webový portál a užívat webový portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  3.6.2020